Renacit®

天然橡胶经过塑炼可以改善加工性能。通过打断分子链来降低聚合物粘度。这通常要靠炼胶机的机械剪切力来实现,而炼胶机也需要消耗能量。温度越高,塑炼速度越快。Renacit®塑解剂通过特殊的化学反应来缩短塑炼时间并由此降低排胶温度。因此能减少能耗,提高炼胶能力,降低成本。Renacit®非常高效:仅需要很少用量。

业务部门:高品质工业中间体

应用领域:
•    轮胎:
•    传送带、减震器
•    电缆、胶管
•    鞋类

性能与优势:
•    缩短塑炼时间并降低排胶温度
•    非常高效
•    节省费用

同义词:

•    Renacit 11
•    Renacit 11/WG
•    Renacit 9203/WG
•    Renacit 10